ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺปํ : ความเพียรนั้นพวกเธอต้องทำเอง. อกฺขาตาโร ตถาคตา : พระตถาคตทั้งหลายเป็นแต่ผู้ชี้ทางเท่านั้น

หน่วยที่ ๒ พระไตรปิฏก พุทธศาสนสุภาษิต และคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา

หน่วยที่ ๓ หน้าที่ชาวพุทธ ศาสนพิธี และมารยาทชาวพุทธ

.....แบบทดสอบก่อนเรียน

..........๓.๑ การบรรพชาและอุปสมบท

..........๓.๒ การบวชเป็นแม่ชี ธรรมจาริณี หรือเนกขัมมนารี

..........๓.๓ การศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์

..........๓.๔ การปลูกจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในสังคม

..........๓.๕ การปฏิบัติตนในฐานะผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง

..........๓.๖ มารยาทชาวพุทธ และการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์

.......................ชมวีดีทัศน์ ตัวอย่าง

..................« มารยาทไทย-การไหว้ การรับไหว้

..................« การเดินในลักษณะต่างๆ

..................« การนั่งในลักษณะต่างๆ

..................« การแสดงความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

..................« การกราบลักษณะต่างๆ

..................« การกราบพระสงฆ์และผู้ใหญ่

..................« การประเคนของพระสงฆ์-การรับและส่งของ

.....แบบทดสอบหลังเรียน

01 พฤษภาคม 2551

หน้าที่ชาวพุทธ02

การนั่ง

ไม่มีความคิดเห็น: